گیرم نشاط و شادی دنیا را

یک سر به دامن دل من ریزند

آیا در آن زمان که بخندم شاد

لرزان لبی ز ناله نخواهد سوخت؟

طفلی درون کلبه تنگی سرد

با مادری گرسنه نمی لرزد؟

آخر کنار حسرت و رنج ای دوست

فارغ کجا توان شد و خوش خندید؟

آن اشک را چگونه نباید دید؟

وان ناله را چگونه توان نشنید؟

در صورتی که شرایط شما شامل یکی از موارد زیر میباشد و نیازمند مساعدت و یاری میباشید میتوانید از طریق مراجعه به خیریه امام حسین (ع) و پس از طی مراحل اداری از خدمات ما بهره مند شوید .

نیازمندان وایتام

 نو عروسان وتازه دامادها ی نیاز مند 

جوانان جویای کار دارای شرایط خاص

راهنمائی جامعه در بخش فرهنگی ومشاوره ای وپیشگیری بعضی از ناهنجاری های فکری وجسمی